Spirometri tolkning – diagnostik av astma och KOL

Tolkning av spirometri är grunden i att ställa diagnosen KOL eller astma. Undersökningen är enkel att utföra och finns tillgänglig både på vårdcentral och sjukhus. Spirometri kräver en van undersökare för att få en god medverkan av patienten.

  • FEV1 = forcerad exspiratorisk volym under första sekunden.
  • VC = vitalkapacitet.
  • FEV% = FEV1/VC

Tolkning av spirometri

Börja med att titta på FEV%-värdet (“kvoten”). FEV% defineras som FEV1/VC och är alltså ett mått på hur stor del av sin vitalkapacitet patienten andas ut under undersökningens första sekund vid forcerad exspiration. Normalvärdet är en kvot på mer än 70% (kvoten brukar skrivas i decimaler, normal kvot är alltså mer än 0,7). Sänkt FEV% kan indikera obstruktiv lungsjukdom, t.ex. kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förhöjd FEV% kan indikera restriktiv lungsjukdom.

Reversibilitet

Testet utförs efter inhalation av kortverkande ß2-stimulerare, t.ex. Ventoline 0,8-1,2 mg eller Bricanyl 1-1,5 mg. Ny spirometri utförs 15-20 minuter senare.

Reversibilitet defineras som ökning av FEV1 efter denna inhalation och anges i procent. En reversibilitet på mer än 12% (och mer än 200 ml) är ett tecken på astma. KOL-patienter har generellt mindre reversiblitet än astmapatienter och får inte heller normal FEV1 efter bronkdilatation, men även för KOL-patienter kan en kliniskt signifikant behandlingsbar reversbilitet finnas.

Ansträngningsprovokation

Vid misstanke om ansträngningsutlöst astma utförs fysisk ansträngning, t.ex. löpning i 6 minuter så att pulsen överstiger 160 slag/min (eller < 85% av maxpuls). Sedan mäts FEV1 efter
1, 3, 5, 10 och 20 minuter. Vid ansträngningsutlöst astma ses en minskning av FEV1 initialt som normaliseras långsamt.

Ansträngningsprovokation utförs i praktiken bäst vid lungmedicinsk klinik. Man har där möjlighet att testa även för eventuell förekomst av hyperirritabla slemhinnor via histamin eller metacholinprovokation.

Felkällor

Dålig patientmedverkan är den viktigaste felkällan att ta hänsyn till. Spirometri kräver tydliga instruktioner och att patienten gör en maximal arbetsinsats för att få ett gott resultat. Reproducerbarhet är ett viktigt mått på en god undersökning.

Läs mer

Läs merStadiumindelning av KOL