Tolkning av HAD för bedömning av depression och ångest

HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett enkelt självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för vardera område. Skalan består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest.

Ladda ner  Öppna frågeformuläret

Poängberäkning

Frågorna gällande ångest och depression beräknas separat. Frågorna med udda nummer (1, 3, 5 osv.) gäller ångest och jämna nummer (2, 4, 6 osv.) gäller depression. Varje fråga kan ge mellan 0 och 3 poäng.

Tolkning av resultat

Ångest

  • 0-7 poäng: Talar ej för ångest
  • 8-10 poäng: Ångest föreligger möjligen
  • ≥11 poäng: Talar för att ångest föreligger

Depression

  • 0-7 poäng: Talar ej för depression
  • 8-10 poäng: Depression föreligger möjligen
  • ≥11 poäng: Talar för att depression föreligger

HAD bör i första hand användas som screening och är inte diagnostisk i sig utan måste värderas i relation till en samlad klinisk bedömning.