Tolkning av AUDIT för bedömning av alkoholmissbruk

AUDIT är ett hjälpmedel i att identifiera patienter som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Tolkningen behöver värderas i ett större sammanhang, och AUDIT kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende.

Ladda ner Öppna frågeformuläret

Poängberäkning

För fråga 1-8 finns fem svarskolumner. Svar i kolumnerna ger från vänster till höger 0 till 4 poäng. För fråga 9 och 10 finns endast tre svarskolumner. Dessa ger 0, 2 eller 4 poäng respektive.

När alla frågor poängsatts sammanräknas den totala poängen.

Tolkning av poängen

En högre poäng betyder att en större sannolikhet finns att riskbruk, skadligt bruk, eller beroende föreligger.

WHO anger 8 poäng som “cut-off”-gräns för män för att riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol finns. För kvinnor gäller en lägre gräns, 6 poäng. För personer över 65 år rekommenderas 7 poäng som gräns.

Riskbruk

Mellan 8 och 15 poäng defineras som riskbruk. Viktigt med rådgivning och stöd för att inte fastna i ett skadligt bruk.

Skadligt bruk

Mellan 16 och 20 poäng finns ett skadligt bruk.

Beroende

Över 20 poäng indikerar starkt att ett alkoholberoende föreligger.

Vilka frågor som gett en högre poäng ger också vägledning vid tolkningen. Fråga 1 och 3 ger indikation på skadligt bruk, fråga 4 till 6 på beroende och fråga 7 till 10 på att alkoholskador redan finns.

Läs merLäs mer: Boken “Alkohol – en fråga för oss i vården” av alkoholläkare Sven Wåhlin går igenom hur man praktiskt kan arbeta med alkoholmissbruk i vården. Läs mer om boken.