Behandling med kortison

Behandling med kortison är mycket effektiv vid ett flertal tillstånd som akuta allergiska reaktioner (anafylaxi), reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artrit och polymyalgia rheumatica, inflammatoriska tarmsjukdomar, sepsis och septisk chock.

Kortison har ingen akut effekt utan motverkar en inflammatorisk reaktion som kommer först timmar efter det akuta insjuknandet. Kortison behöver därför inte ges som dropp såvida inte patienten är medvetslös eller inte kan svälja.

Terapeutiskt ekvivalenta doser

Steroid Antiinflamma-
torisk effekt
Mineralkorti-
koid effekt
Ekvivalent glukokortikoiddos Effekt-
duration
Hydrokortison 1 ja, dosrelaterad 20 mg K
Prednisolon 3 nej 5 mg I
Betametason 25 nej 0,6 mg L
Dexametason 25 nej 0,75 mg L
Metylprednisolon 5 nej 4 mg L

 

K = Kortverkande, 8–12 timmar; I = Intermediär, 12–36 timmar; L = Långverkande, 36–72 timmar.

Källa: Internetmedicin

Biverkningar

 • Stegring av glukosnivåerna. Patienter med diabetes behöver ofta justera behandlingen efter insättning.
 • Saltretention. Ger ökad vätskevolym i kroppen vilket ökar hypertoni och belastningen på hjärtat vid hjärtsvikt. Behandlingen kan behöva justeras.
 • Hudatrofi. Ökar risken för blåmärken. Kan också ge striae på buken.
 • Osteoporos. Vid behandling med kortison som planeras överstiga 3 månader bör tillskott av kalcium, D-vitamin och bisfosfonater alltid övervägas.
 • Atrofi av muskulatur.
 • Vid längre tids användning finns risk för utveckling av ett “Cushing-liknande” utseende med en omfördelning av fettet i kroppen som ger “månansikte”, buffalo hump och bålfetma.
 • Psykiska biverkningar. Initialt ofta eufori. I mer sällsynta fall depression, mani eller psykos. Reaktionerna är reversibla vid utsättande av terapin.
 • Risk för magsår, speciellt vid samtidig användning av NSAID. Överväg profylax med PPI.
 • Risk för tillväxthämning hos barn.
 • Graviditet: Försiktighet vid behandling under graviditet pga att man sett reducerad placentavikt. Prednisolon bästa alternativet då dexametason och betametason lätt passerar placentabarriären.
 • Amning: Glukokortikoider passerar över i modersmjölk och ska användas i lägsta möjliga dos under amning.

Läs mer

Läs merTabell över vanliga läkemedel innehållande kortison sorterade efter grupp I-IV