Centorkriterier

Centorkriterier används vid utredning och diagnostik av tonsillit och faryngotonsillit för att skilja mellan virus och bakterier som orsakande agens. Streptokocker grupp A är vanligast. Snabbtest som strep-A bör endast tas om Centorkriterierna är uppfyllda för att inte överbehandla tonsillit orsakad av virus. Patienter med positiva Centor-kriterier och positiva Strep-A-test bör behandlas med Penicillin V så långt det är möjligt för att minska störning av den ekologiska bakterierfloran och ökad resistens för antibiotika.

Centorkriterier
• Rodnade halsmandlar med beläggning.
• Ömma, svullna lymfkörtlar i käkvinklarna.
• Feber över 38,5° C.
• Frånvaro av hosta.

Övriga diagnoser som är viktiga att ha med som differentialdiagnoser inkluderar mononukleos. Det är också viktigt att vara uppmärksam på komplikationer som peritonsillär abscess eller sällsynta följdsjukdomar som sepsis, reumatisk feber och glomerulonefrit.

Mer information
Se avsnittet om tonsillit på sidan 20 i STRAMAs broschyr “Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård“.